مس پاد، رسانه ی خبری مرکز نوآوری و شتابدهی شهید ستاری رفسنجان

مس پاد، پادکستی برای مطلع شدن از اخبار فناوری ایران و جهان

مـــس پــــاد