فنجان قهوه

ساخت جوامع استارتاپی با 6 درس از بنیانگذاران مدل 1 میلیون فنجان

همه شهرها در سراسر جهان، برای ایجاد و یا تقویت جامعه استارتاپی خود مشتاق و در تلاش هستند. جوامع به خوبی می دانند کارآفرینان در صورتی پیشرفت خوبی خواهند داشت که توسط محیط حمایت شوند. به دنبال رشد و موفقیت نسبی کارآفرینان، موفقیت اقتصادهای محلی نیز قابل انتظار است.

هدف گذاری کسب و کار

اهمیت هدف گذاری در کسب و کار

هدف گذاری در یک کسب و کار یا هر کاری دیگری می تواند باعث ایجاد انگیزه، افزایش همکاری های تیمی، افزایش تمرکز، بالابردن اعتماد به نفس، بهبود تصمیم گیری ها و … شود و باید حتما در یک استارتاپ و کسب و کار به آن توجه شود.